Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Zespół Szkół Ekonomicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-19

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych lub  niedosłyszących,
 • nawigacja w serwisie nie w pełni jest możliwa przy użyciu tylko klawiatury (bez użycia myszki),
 • na stronie niedostępna jest wyszukiwarka.
 • w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem,
 • część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających, użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
Udogodnienia
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Strona internetowa udostępnia możliwość prezentacji treści w wysokim kontraście, w różnych rozmiarach czcionek.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Adres e-mail: zse@zsepoznan.pl
tel. 618672222, kom. 508384190

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego szkoły prowadzi jedno wejście od ul. Marszałkowskiej. Do wejścia prowadzą schody. Wszystkie drzwi wejściowe i wyjściowe mają odpowiednią szerokość i może przez nie przejechać osoba na wózku. Pozostałe wejścia do budynku są niedostępne dla gości. Budynek główny posiada 3 kondygnacje połączone tylko klatką schodową. W budynku nie ma windy.

 • Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku (znajduje się tam sekretariat i gabinet Dyrektora). Do pozostałych części budynku prowadzą schody, na których nie ma platformy przyschodowej.
 • W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Skip to content