Oferta edukacyjna SP

Szkoła Policealna – oferta edukacyjna

Technik administracji
W tym zawodzie mamy następującą kwalifikację zawodową:

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą przepisów prawa pracy, prawa cywilnego umożliwiającą prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.
Znajomość zagadnień postępowania administracyjnego umożliwia sporządzenie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych oraz prowadzenie postępowania administracyjnego. Ważną umiejętnością jest sporządzanie decyzji, analiz i sprawozdań. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowania i opracowania spotkań służbowych, archiwizacji dokumentacji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej.  Znają zasady zakładania  i  prowadzenia działalności gospodarczej, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach. Na zajęciach z  języka obcego zapoznają się ze słownictwem zawodowym.

Absolwenci znajdują zatrudnienie:
– w jednostkach administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego,
– w jednostkach samorządu terytorialnego, w samorządach zawodowych i gospodarczych,
– w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

Technik archiwista
W tym zawodzie mamy następujące kwalifikację zawodowe:

EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03 Opracowanie materiałów archiwalnych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie  w tym zawodzie posiada przygotowanie do określenia zakresu zadań  potrzebnych do funkcjonowania archiwum zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentów w archiwum (archiwizacja danych osobowych, kancelaryjnych).

W trakcie nauki słuchacz nabywa wiedzę jak prawidłowo zarządzać  archiwum zakładowym poprzez ewidencjonowanie i opracowanie akt, brakowanie dokumentacji archiwalnej, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego oraz zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
Ponad to słuchacz zapoznaje się w jaki sposób należy dokonać archiwizacji zbiorów w postaci dokumentacji papierowej,  audiowizualnej oraz na nośnikach informatycznych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie:
– w archiwach państwowych, muzeach, bibliotekach,
– w firmach prywatnych zajmujących się  archiwizację dokumentów,
– składnicach akt poszczególnych zakładów.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
W tym zawodzie mamy następującą kwalifikację zawodową:

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem  w środowisku pracy

W zawodzie technik BHP można zdobyć wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn oraz podstawowych technologii stosowanych w przemyśle maszynowym, budownictwie i energetyce a także umiejętności, które są niezbędne do oceny prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń. W trakcie nauki słuchacze zdobywają informacje dotyczące przepisów prawa określających  wymagania BHP, ergonomii pracy, oceny ryzyka zawodowego, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz organizowania i przeprowadzenia szkoleń i popularyzowania problematyki BHP. Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy w małych zespołach oraz zapoznają się na języku obcym ze słownictwem zawodowym.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w komórkach BHP w małych i średnich podmiotach gospodarczych.

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content