Kursy zawodowe KKZ

KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej wybranej kwalifikacji. Jest to elastyczny system kształcenia, który umożliwia zdobycie umiejętności zawodowych stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji oraz rozłożenie w czasie własnej edukacji.

Uwaga! W roku szkolnym 2022/2023 szkoła nie prowadzi naboru na KKZ

Oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

Jesteś uczniem, który ukończył 18 lat? Studentem? Pracownikiem? Osobą bezrobotną? Dla każdego, bez względu na poziom wykształcenia, przygotowaliśmy specjalną nowoczesną i bezpłatną ofertę zdobywania umiejętności zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) oraz w tradycyjnej, bezpłatnej szkole policealnej.

Kurs kwalifikacyjny kończy się otrzymaniem zaświadczenia lub świadectwa (jeżeli słuchacz przystąpi do egzaminu organizowanego przez OKE). Ukończenie wszystkich kursów kwalifikacyjnych (potwierdzone świadectwem) składających się na dany zawód, umożliwia otrzymanie dyplomu zawodowego. Zaletą KKZ jest to, że słuchacz może jednak wybrać tylko jedną, najbardziej pożądaną kwalifikację, bez potrzeby realizowania całego zawodu, tak jak ma to miejsce w szkole policealnej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

ŚWIADECTWO ukończenia kursu
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy.

DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która: – posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie – zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
Formy zajęć Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w ZSE formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica prowadzi także kształcenie zawodowe w bezpłatnej szkole policealnej, która umożliwia zdobycie zawodów: technik administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, technik archiwista.

Poniższa tabela przedstawia wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych oraz ich powiązania z zawodami, uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia.

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych 1314 334306 Technik administracji
EKA.04 EKA.04 705 331403 Technik ekonomista
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 690

690

331403

431103

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości 705 431103 Technik rachunkowości
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 750 351203 Technik informatyk
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 540 351203 Technik informatyk

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content